Terms & Conditions

Algemene Levering Voorwaarden

FLORIS MEERTENS FILM & VISUAL ART

ARTIKEL 1 DEFINITIES.

In deze algemene levering voorwaarden worden de hieronder genoemde termen als volgt gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Floris Meertens Film & Visual Art: gebruiker van de algemene levering voorwaarden;
 • opdrachtgever: wederpartij van Floris Meertens Film & Visual Art, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen Floris Meertens Film & Visual Art en opdrachtgever.
 • diensten: het verlenen van diensten op het gebied audiovisuele vormgeving en de (na)bewerking van audiovisuele content.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN.

 1. De bepalingen van deze algemene levering voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Floris Meertens Film & Visual Art en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Algemene levering voorwaarden van de opdrachtgever dan wel enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de voorwaarden van opdrachtgever, met uitsluiting van deze voorwaarden, op de overeenkomst van toepassing zijn.

ARTIKEL 3 OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN.

 1. Alle door Floris Meertens Film & Visual Art gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Aanvaarding van offertes dient schriftelijk binnen dertig dagen, na dagtekening, door de opdrachtgever aan Floris Meertens Film & Visual Art te worden bevestigd.
 3. Indien de opdrachtgever mondeling te kennen geeft, het zij telefonisch, hetzij aanwezig in het pand van Floris Meertens Film & Visual Art, aan directie of medewerkers van Floris Meertens Film & Visual Art, om de opdracht aan te vangen zoals beschreven in de offerte en/of indien er daadwerkelijk een start is gemaakt met de opdracht dan wordt de laatst uitgebrachte offerte als bindend gezien en is dit een akkoord voor de geoffreerde opdracht.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Hierover dienen specifieke afspraken te worden gemaakt middels een raamovereenkomst of via een expliciete vermelding in de project offerte en/of het project contract.

ARTIKEL 4 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST.

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is dat de te verrichten diensten of te leveren zaken wijziging of aanvulling behoeven terwijl Floris Meertens Film & Visual Art in redelijkheid niet gehouden was om op de noodzaak daartoe te wijzen bij het aangaan van deze overeenkomst, kan de overeenkomst met wederzijdse instemming worden aangepast.
 2. Indien wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, en/of gevolgen voor de levertijden en/of termijnen, dan zal Floris Meertens Film & Visual Art opdrachtgever hier onverwijld over inlichten.

ARTIKEL 5 PRIJZEN EN KOSTEN

 1. Op deze overeenkomst zijn de in de offerte vastgelegde bedragen van toepassing.
 2. De prijs voor terbeschikkingstelling van personeel en faciliteiten vindt plaats op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen en nadrukkelijk is vermeld in de offerte en/of de overeenkomst.
 3. Nacalculatie is gebaseerd op vooraf afgesproken uurtarieven vermeld in de offerte, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 6 BETALING

 1. Opdrachtgever dient tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, op een door Floris Meertens Film & Visual Art aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

ARTIKEL 7 LEVERING

 1. Overeengekomen levertermijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan Floris Meertens Film & Visual Art zijn verstrekt en betalingen die bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht dienen te geschieden, door Floris Meertens Film & Visual Art zijn ontvangen.
 2. Levering vindt plaats af kantoor/magazijn van Floris Meertens Film & Visual Art, dan wel bij feitelijke overdracht van de zaken aan opdrachtgever of diens vervoerder.
 3. Indien de te leveren zaken door Floris Meertens Film & Visual Art aan opdrachtgever worden verzonden geschiedt deze verzending te allen tijde voor risico van opdrachtgever.

ARTIKEL 8 BEZORGING

 1. In geval van bezorging dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat op het door opdrachtgever aangegeven bezorgadres op werkdagen tussen 09:00 en 17:30 uur iemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, indien bij gebreke daarvan Floris Meertens Film & Visual Art opnieuw bezorging moet verzorgen kan Floris Meertens Film & Visual Art daar extra bezorgkosten voor in rekening brengen.
 2. Voor datatransport stelt Floris Meertens Film & Visual Art harddisks ter beschikking. Indien deze harddisks eigendom zijn van Floris Meertens Film & Visual Art, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het in goede staat terugbezorgen van deze harddisks binnen de gestelde termijn. De afgeleverde harddisks dienen binnen 30 dagen na levering terug bezorgd te zijn bij Floris Meertens Film & Visual Art. Indien de schijf niet binnen deze afgesproken periode is terugbezorgd bij Floris Meertens Film & Visual Art, zal de harddisk worden gefactureerd aan de opdrachtgever tenzij hierover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. De bovenstaande regeling geldt voor zowel aan opdrachtgever direct geleverde, als wel aan voor opdrachtgever in opdracht afgeleverde schijven aan derde bedrijven.

ARTIKEL 9 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Floris Meertens Film & Visual Art heeft, na kennisgeving en redelijke toestemming van opdrachtgever, het recht om werkzaamheden door derden te laten verrichten. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Floris Meertens Film & Visual Art worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Floris Meertens Film & Visual Art zijn verstrekt, heeft Floris Meertens Film & Visual Art het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor kosten van de opdrachtgever.
 2. Indien uitvoering op verzoek van opdrachtgever binnen een kortere termijn plaatsvindt dan is overeengekomen zijn de daaraan verbonden extra kosten voor rekening van opdrachtgever. Floris Meertens Film & Visual Art zal een specificatie van die kosten aan opdrachtgever voorafgaand aan aanvang doen toekomen, bij uitblijven waarvan de in de overeenkomst opgenomen tarieven gelden.

ARTIKEL 10 VERHUUR VAN PRODUCTIERUIMTEN

 1. Onder verhuur van productieruimten wordt verstaan: het verhuur van productieruimten met of zonder apparatuur van FLORIS MEERTENS FILM & VISUAL ART zonder personeel.
 2. Verhuur van productieruimten wordt aangegaan per gespecificeerde verhuurperiode.
 3. De verhuur gaat in op het moment dat Floris Meertens Film & Visual Art aan opdrachtgever of zijn gemachtigde het verhuurde feitelijk ter beschikking stelt.
 4. Bij de feitelijke terbeschikkingstelling zal opdrachtgever het verhuurde in redelijkheid inspecteren op onvolkomenheden en onmiddellijk reclameren indien het verhuurde niet voldoet aan de verwachtingen.
 5. Indien opdrachtgever nalaat het verhuurde op de afgesproken datum en tijdstip in gebruik te nemen, blijft hij niettemin door het verhuurcontract gebonden en dient opdrachtgever de overeengekomen huurprijs te voldoen.

ARTIKEL 11 GEBRUIK VAN HET VERHUURDE

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan het verhuurde voor een ander doel te gebruiken dan de overeengekomen bestemming en plaats.
 2. Het is opdrachtgever tevens niet toegestaan het verhuurde aan derden weder te verhuren, of om het verhuurde om niet in gebruik af te staan anders dan in de normale bedrijfsuitoefening van opdrachtgever, of te kopiëren, te verpanden of anderszins te bezwaren of te vervreemden.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit het verhuurcontract over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Floris Meertens Film & Visual Art.
 4. Opdrachtgever dient het verhuurde op zorgvuldige wijze en volgens voorschriften van Floris Meertens Film & Visual Art te gebruiken.
 5. Opdrachtgever is tijdens de gehele verhuurperiode verantwoordelijk voor het gehuurde en draagt volledige aansprakelijkheid voor enige schade aan het verhuurde tenzij deze schade aan Floris Meertens Film & Visual Art toerekenbaar is. Onder schade wordt onder andere begrepen beschadiging, diefstal of vermissing van het gehuurde.
 6. De kosten van herstelwerkzaamheden, ontstaan anders dan door normale slijtage, die door gedragingen van opdrachtgever of derden noodzakelijk worden, zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 12 TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL

 1. Opdrachtgever dient alle met Floris Meertens Film & Visual Art overeengekomen uren voor faciliteiten volgens de vastgestelde tarieven te vergoeden. Indien opdrachtgever de ter beschikking gestelde faciliteit voor een langere periode dan overeengekomen nodig heeft, dient opdrachtgever deze uren en eventuele hieruit voortvloeiende toeslagen volledig te vergoeden, Tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt tussen Floris Meertens Film & Visual Art en opdrachtgever.
 2. Indien de faciliteiten van Floris Meertens Film & Visual Art in weekenden en avonden dienen te worden ingezet als gevolg van een vooraf niet afgesproken uitloop of meerwerkopdracht zal Floris Meertens Film & Visual Art over die uren een toeslag berekenen.
 3. De toeslagen in geval van artikel 12 punt 2 zijn:
  1. voor (over)werk tijdens avonduren op werkdagen, tussen 20.00 en 24.00 van maandag tot en vrijdag is 125% van de in de offerte afgesproken uurprijs.
  2. voor (over)werk tijdens avonduren op werkdagen, tussen 24.00 en 09.00 van maandag tot en vrijdag is 175% van de in de offerte afgesproken uurprijs.
  3. voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

09.00 en 20.00 is 125% van de in de offerte afgesproken uurprijs.

 1. voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

20.00 en 24.00 is 150% op de in de offerte afgesproken uurprijs.

 1. voor (over)werk tijdens weekenden, (zaterdag en zondag) tussen

24.00 en 09.00 is 175% op de in de offerte afgesproken uurprijs.

 1. De bovenstaande opslagen gelden tenzij er andere toeslagen en/of bedragen zijn afgesproken.

ARTIKEL 13 ANNULERING

 1. Floris Meertens Film & Visual Art hanteert een systeem van opties en boekingen voor haar diensten.
 2. Als opdrachten worden ingepland zullen deze eerst als optie worden ingeboekt wanneer de periode tussen optieneming en gevraagde periode langer is dan 15 werkdagen. Alle opdrachten die worden ingepland binnen deze 15 werkdagen worden meteen als boeking geplaatst. Onder werkdagen wordt hier verstaan: maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag worden niet geteld als werkdagen.
 3. Indien een productie in optie staat en een andere opdrachtgever wil dezelfde faciliteiten boeken tijdens deze geopteerde periode, dan zal Floris Meertens Film & Visual Art de opdrachtgever die de optie geplaatst heeft vragen om de optie om te zetten in een boeking. Indien de opdrachtgever van de opteerde periode deze periode niet wil omzetten naar een boeking, dan heeft Floris Meertens Film & Visual Art de mogelijkheid deze optie te laten vervallen en de boeking voor betreffende nieuwe opdrachtgever te bevestigen.
 4. Een boeking kan op verzoek van de opdrachtgever worden gewijzigd indien hiervoor de mogelijkheid bestaat en er in deze periode geen leegstand optreed door deze wijziging. De planning van Floris Meertens Film & Visual Art zal hierin aangeven wat hierbij mogelijk of niet mogelijk is.
 5. De overgang van optie naar boeking zoals hierboven beschreven zal automatisch geschieden. Floris Meertens Film & Visual Art is niet gehouden aan een melding van deze overgang aan de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht deze regel te kennen middels het lezen of het gelezen kunnen hebben van deze algemene voorwaarden.
 6. Voor opties geldt dat deze uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang kunnen worden geannuleerd, daarna wordt deze periode als boeking gezien en zal deze worden gefactureerd volgens de in offerte afgesproken bedragen en hoeveelheden. Indien Floris Meertens Film & Visual Art de geannuleerde faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker in die periode opnieuw kan verhuren zal de opnieuw verhuurde faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker voor die vervangende periode niet gefactureerd worden. Indien faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker niet meer verhuurd kunnen worden dan zal de geboekte faciliteit en/of (ingehuurde) medewerker worden gefactureerd volgens de in de offerte afgesproken tarieven en hoeveelheden en is opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding verplicht aan Floris Meertens Film & Visual Art te voldoen, tenzij anders afgesproken.
 7. Indien op verzoek van de klant een externe medewerker wordt ingehuurd, zullen de voorwaarden gelden zoals met deze externe medewerker zijn afgesproken bij de aanvaarding van de opdracht. Deze voorwaarden kunnen afwijken van de voorwaarden van Floris Meertens Film & Visual Art.

ARTIKEL 14 VERZEKERING

 1. De verplichting van verzekeren geldt ingeval van feitelijke ter beschikkingstelling en/of verhuur door FLORIS MEERTENS FILM & VISUAL ART. De verplichting geldt alleen voor haar eigen mensen en middelen. Hieronder wordt ook verstaan de mensen en middelen ingehuurd door FLORIS MEERTENS FILM & VISUAL ART. Voor het overige heeft de opdrachtgever de plicht tot verzekeren.
 2. Floris Meertens Film & Visual Art gaat ervan uit dat de opdrachtgever haar eigen content, materialen en eventuele (hulp)middelen heeft verzekert door middel van een z.g. productieverzekering.
 3. Floris Meertens Film & Visual Art gaat ervanuit dat de opdrachtgever een back-up kopie van de door haar aangeleverde DATA of originele content heeft gemaakt voordat materiaal wordt aangeleverd bij een van de Floris Meertens Film & Visual Art vestigingen.
 4. Floris Meertens Film & Visual Art neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor gevolgschade ontstaan door het niet maken van de hierboven genoemde back-up kopie van de aangeleverde DATA of originele content.
 5. Floris Meertens Film & Visual Art zal geen back-up van bronmateriaal en/of gemaakte producten (zoals bijvoorbeeld een DCDM en/of een videomaster) bewaren tenzij uitdrukkelijk afgesproken.
 6. Zolang de opdracht ‘in productie’ bij Floris Meertens Film & Visual Art zullen digitale bestanden zoveel als mogelijk op de servers online beschikbaar gehouden worden. Als de productie is afgerond zullen deze bestanden gewist worden. De opdracht is ‘in productie’ gedurende de uitvoering van de activiteiten zoals die zijn beschreven in de offerte betreffende deze opdracht.

ARTIKEL 15 GARANTIES

 1. Voor alle door Floris Meertens Film & Visual Art geleverde dragers van audiovisueel materiaal en/of digitale bestanden gelden uitsluitend de fabrieksgaranties, zoals deze door de leveranciers van FLORIS MEERTENS FILM & VISUAL ART worden gegeven. Opdrachtgever wordt geacht deze garantievoorwaarden te kennen.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

 1. Floris Meertens Film & Visual Art is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Floris Meertens Film & Visual Art kenbaar behoorde te zijn.
 2. Floris Meertens Film & Visual Art is niet aansprakelijk voor diefstal van, tenietgaan van of schade aan eigendommen van opdrachtgever, van personeelsleden van opdrachtgever, van door opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel van door opdrachtgever toegelaten publiek.
 3. Floris Meertens Film & Visual Art is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de kwaliteit van lijnaftakkingen van (elektronische en/of data) verbindingen die op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door Floris Meertens Film & Visual Art zijn afgegeven en/of ingezet.
 4. Floris Meertens Film & Visual Art is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van banden, harddisks of andere (informatie) dragers voor zover deze niet door Floris Meertens Film & Visual Art geleverd zijn.
 5. Indien aan opdrachtgever personeel ter beschikking wordt gesteld, aanvaardt opdrachtgever de aansprakelijkheid voor iedere schade, daaronder begrepen letselschade en/of overlijden, indien dit plaatsvindt tijdens de periode van terbeschikkingstelling of indien dit voortvloeit uit de terbeschikkingstelling, behoudens wanneer er sprake is van een omstandigheid bekend bij Floris Meertens Film & Visual Art waardoor de schade, daaronder begrepen letselschade en/of overlijden voorzienbaar was, waarvan Floris Meertens Film & Visual Art de opdrachtgever in redelijkheid op de hoogte had moeten stellen.

ARTIKEL 17 RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat van Floris Meertens Film & Visual Art over op opdrachtgever op het moment waarop deze in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

ARTIKEL 18 OVERMACHT

 1. Iedere tekortkoming in de nakoming door een der partijen kan haar niet worden toegerekend indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle, voorziene of niet – voorziene externe oorzaken, waarop een der partijen geen invloed kan uitoefenen, en waardoor een der partijen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Partijen schorten hun verplichtingen uit de overeenkomst op gedurende de periode van overmacht, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk wordt geacht.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst onverwijld, buitengerechtelijk en zonder ingebrekestelling te ontbinden zonder de mogelijkheid schadevergoeding te kunnen eisen.
 5. Een beroep op overmacht kan slechts schriftelijk, met ontvangstbevestiging, worden gedaan binnen veertien dagen na het ontstaan van de overmacht, of zoveel eerder als redelijk mogelijk geacht moet worden.

ARTIKEL 19 ONDERZOEK, RECLAMES

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering of bezorging, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Opdrachtgever onderzoekt daarbij of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met de overeenkomst, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels -) verkeer gelden.
 2. Reclames ten aanzien van door Floris Meertens Film & Visual Art aan opdrachtgever geleverde zaken, verrichte diensten of verstuurde facturen kunnen slechts binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk door opdrachtgever worden ingediend. Na deze periode wordt aangenomen dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.
 3. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks op de wijze zoals in redelijkheid door Floris Meertens Film & Visual Art aangegeven.
 4. Opdrachtgever wordt in ieder geval geacht de controle op de door Floris Meertens Film & Visual Art geleverde prestatie te hebben uitgevoerd voordat de geleverde prestatie in de openbaarheid is vertoond, verspreid of op andere wijze in de openbaarheid is gebracht.
 5. Als opdrachtgever de door Floris Meertens Film & Visual Art geleverde prestatie in het openbaar heeft vertoont, verspreid of op andere wijze in de openbaarheid heeft gebracht, wordt door Floris Meertens Film & Visual Art aangenomen dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het geleverde.

ARTIKEL 20 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Floris Meertens Film & Visual Art te leveren zaken aangaande de opdracht, zoals beschreven in de door Floris Meertens Film & Visual Art aan opdrachtgever uitgebrachte offerte, blijven eigendom van Floris Meertens Film & Visual Art totdat opdrachtgever aan al haar verplichtingen uit alle met Floris Meertens Film & Visual Art gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Floris Meertens Film & Visual Art onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

ARTIKEL 21 INCASSOKOSTEN

 1. Indien opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever is in het geval van een geldvordering tenminste 15% van de hoofdsom aan Floris Meertens Film & Visual Art verschuldigd voor de voldoening van incassokosten.
 2. Indien opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, is opdrachtgever zonder nadere sommatie of ingebrekestelling tevens de gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten, of andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, aan Floris Meertens Film & Visual Art verschuldigd.
 3. Indien opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, is zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

ARTIKEL 22 OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ieder der partijen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de andere partij één of meer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, ook niet na een ingebrekestelling met een redelijke herstel termijn;
 • de andere partij een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
 • de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard;
 • de andere partij zijn bedrijf sluit of overdraagt (waarbij aandelen koop of verkoop niet als overdracht wordt beschouwd);
 • de zeggenschap over het bedrijf van de andere partij bij een derde komt te liggen (daaronder niet begrepen aandelenoverdracht);
 • ter kennis gekomen andere omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 1. Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of redelijkerwijze, niet langer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de ene partij op de inbreuk makende partij onmiddellijk opeisbaar. Indien een partij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Floris Meertens Film & Visual Art behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 23 VRIJWARINGEN

 1. Opdrachtgever vrijwaart Floris Meertens Film & Visual Art voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan Floris Meertens Film & Visual Art informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Alle schaden ontstaan door ondeugdelijke aanlevering zijn voor kosten van de opdrachtgever.
 4. Indien Floris Meertens Film & Visual Art aan opdrachtgever (elektronische) apparatuur, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Floris Meertens Film & Visual Art dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 24 INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

 1. Floris Meertens Film & Visual Art zal alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, welke ook, dan wel enige aanspraak op grond van die rechten zou kunnen doen gelden geheel en onvoorwaardelijk aan de opdrachtgever overdragen, mits door de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 2. Floris Meertens Film & Visual Art is niet verplicht om de prestatie aan opdrachtgever af te dragen indien (nog) niet aan de betalingsverplichting is voldaan.
 3. Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat Floris Meertens Film & Visual Art (en al haar medewerkers) zijn rechten (voor zover de Floris Meertens Film & Visual Art of haar medewerker op zijn bijdrage enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen auteursrechten en/of naburige rechten, welke ook, dan wel enige aanspraak op grond van die rechten zou kunnen doen gelden) geheel en onvoorwaardelijk aan de opdrachtgever overdraagt. Floris Meertens Film & Visual Art verleent derhalve, mede namens haar medewerkers, hierbij aan de opdrachtgever het recht zijn prestatie te exploiteren, op elke wijze heden of in de toekomst bekend, zulks uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever, mits door de opdrachtgever aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 4. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/uitvoering, het samplen en /of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en –cassettes, videoplaten, CD-video’s, Cd’s, Cd-i, DVD, geluidsbanden, films, band-dia, fotografieën, holografieën, driedimensionale afbeeldingen, digitale- en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere beeld- en geluidsdragers zoals breedbeeld TV, HDTV, Cd-Rom, computernetwerken (bijv. Internet) en interactieve TV met daarop de opname van de prestatie/uitvoering of van een reproductie/bewerking daarvan, het (doen) opnemen in (al dan niet elektronische databanken, het (doen) merchandise, het (doen) gebruiken voor promotionele doeleinden en in promotionele acties voor het filmwerk waarvan de prestatie deel uitmaakt , verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opnamen van de prestatie/uitvoering of van een reproductie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, op welke manier ook, van de opname van de prestatie/uitvoering of van een reproductie/bewerking daarvan.
 5. Onder uitzenden wordt verstaan: elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot doorgifte/overbrenging via antennesystemen, kabelsystemen, satellietsystemen, digitale systemen, computersystemen, bijvoorbeeld in het kader van abonnee- en pay-tv, pay-per-view en/of Closed Circuit en tevens herhaalde uitzending en/of uitzending van compilatieprogramma’s.
 6. Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie als bedoeld in dit artikel wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding.
 7. Floris Meertens Film & Visual Art (mede namens al haar medewerkers) doet hierbij afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a, b en c van de Wet op Naburige Rechten en voor zover wettelijk toegestaan van de rechten genoemd in artikel 25 aanhef en onder a, b en c en artikel 45e aanhef en onder a, b, en c van de Auteurswet 1912.
 8. Floris Meertens Film & Visual Art gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden/exploiteren van zijn prestatie berust bij de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden, op voorwaarde dat aan de betalingsverplichtingen aan Floris Meertens Film & Visual Art is voldaan.

ARTIKEL 25 BETALINGSCONDITIES

Elke factuur aan opdrachtgever dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de einddatum, zal een rente in rekening worden gebracht van 3% bovenop de op dat moment geldende Euriborrente berekent per jaar vanaf verzending van de factuur. De ontvangst van de factuur geldt als een dagvaarding op het verstrijken van de termijn voor betaling, zonder dat verdere actie wordt vereist van de zijde van Floris Meertens Film & Visual Art.

ARTIKEL 26 GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 2. Partijen dragen deze informatie niet over aan derden tenzij de informatie reeds publiekelijk was of doordat een gerechtelijk bevel of de wet verplicht de informatie bekend te maken.
 3. Indien een der partijen op bevel van het openbare gezag gehouden is vertrouwelijke informatie vrij te geven dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en de wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 27 GESCHILLEN

 1. In geval van enig geschil tussen Floris Meertens Film & Visual Art en opdrachtgever zal dat geschil met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

ARTIKEL 28 TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op elke overeenkomst tussen Floris Meertens Film & Visual Art en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Floris Meertens Film & Visual Art ©2020